fbpx

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve


Në bazë të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtaret dhe Shoqëritë tregtare”, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të thirret të paktën një herë në vit.
Çdo vit, aksionerët e Fondit Besa sh.a mblidhen në Asamblenë e tyre të Përgjithshme për të vendosur mbi politikat e biznesit, përmirësimet në Statut, miratimin e llogarive vjetore dhe të raporteve të performancës, aprovimin e biznes planit për vitin e ardhshëm, zgjedhjet e reja, etj.