Komisioni Evropian i akordon Fondit Besa Certifikatën per perputhshmeri me standartet e “European Code of Good Conduct for Microcredit Provision”


Fondi Besa, është i kënaqur të shpallë se është vlerësuar nga Komisioni Evropian (KE) me Certifikatën e përputhshmërisë me European Code of Good Conduct for Microcredit Provision.

Përmbushja e kushteve të Kodit është parakusht për të përfituar nga Asistenca Teknike dhe Instrumentet Financiare EaSI.
European Code of Good Conduct for Microcredit Provisionofron një sërë standardesh në drejtim të menaxhimit, qeverisjes, menaxhimit të rrezikut, raportimit dhe marrëdhënieve me konsumatorët dhe investitorët, që janë të përbashkëta për sektorin e mikrokredisë në Bashkimin Evropian. Këto standarde janë në dobi të klientëve, investitorëve, financuesve, pronarëve, rregullatorëve dhe organizatave partnere.

Kodi është ndërtuar mbi praktikat më të mira në sektorin e mikrofinancës dhe është zhvilluar në konsultim të ngushtë me sektorin e mikrokredisë në BE dhe aktorët e saj. Zhvillimi i Kodit u bazua në faktin se duke pasur parasysh kuadrin e ndryshëm rregullator mbi të cilin operojnë ofruesit e mikrokredive në BE , ekzistonte nevoja për një paketë tw unifikuar standartesh për sektorin.

Kodi përcakton praktikat më të mira që do t’i mundësojnë sektorit të përballet me sfidat e qasjes në financimin afatgjatë, duke ruajtur dhe përmirësuar cilësinë e shërbimit në rrugën drejt qëndrueshmërisë.

Kjo Certifikatë konfirmon pozicionin e Fondit Besa si një ndër ofruesit më të mirë të mikrokredisë në vend, duke qenë një ndër të paktët institucione në Evropë dhe i vetmi në Shqipëri që është kualifikuar për të marrë këtë Certifikatë.

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.