fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a, Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin Specialist i Kontabilitetit dhe Raportimit, për Zyrën Qendrore:

Kërkesat kryesore për kandidatët në këtë pozicion janë:

 • Diplomë Master ose Diplomë sipas sistemit para aplikimit të Kartës së Bolonjës në Kontabilitet Financë;
 • Njohuri shumë të mira mbi raportet financiare dhe analizat e pasqyrave financiare.
 • Njohuri shumë të mira mbi standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimin e Bankës së Shqipërisë;
 • Njohuri shumë të mira mbi programet e Office, veçanërisht njohuri të zgjeruara të programit “Excel” dhe programeve të tjera
 • Të paktën 5 vite përvojë në këtë profesion. Preferohen kandidatët që kanë punuar në institucione financiare apo firma auditimi.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze,
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe punë e suksesshme në grup

Detyrat kryesore për të qenë në krye të:

 • Përgatit raporte financiare periodike dhe pasqyra të ndryshme brenda afateve dhe formateve të përcaktuara.
 • Mban dhe përditëson strukturat e llogarive dhe qendrat përkatëse të kostos.
 • Koordinon dhe siguron të dhëna për auditimet e brendshme dhe të jashtme.
 • Monitoron dhe ndjek marrëveshjet dhe detyrimet me furnitorë dhe kreditorë të ndryshëm dhe përputhshmërinë e tyre
 • Ndihmon në formulimin e buxhetit në përputhje me politikat dhe udhëzimet buxhetore.
 • Përgjegjës për menaxhimin e parasë së gatshme dhe likuiditetin, llogaritë bankare dhe aktivitetet e pagesave.
 • Përgjegjës për ndjekjen e rreziqeve të likuiditetit, kursit të këmbimit dhe normës së interesit

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesa për punësim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kopje e diplomës universitare e lidhur me listën e notave;
 4. Fotografi (1 copë);

Dokumentacioni i kërkuar duhet të dorëzohet me email brenda 10 tetor 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit si më poshtë:

 • [email protected]
  Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë të internetit www.fondibesa.com.
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per Qytetin e KORÇES. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist Zhvillim Produktesh....
 • NJOFTIM PUNESIMI Fondi BESA shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Tiranës. Kërkesat kryesore për kandidatët...