fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI – Specialist Debt Collection për Rajonin Fier


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë pune në pozicionin Specialist Debt Collection për Rajonin Fier.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

      • Të kenë diplome të shkollës së lartë, preferohet Fakulteti Ekonomik;
      • Të kenë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit;
      • Të kenë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
      • Të kenë eksperiencë pune në sektorë të ngjashëm;
      • Preferohet të kenë licencë për drejtim automjeti; 
      • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

      1. Kërkesë për punësim

      2. Curriculum Vitae

      3. Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar me listë notash.

      4. Dëshmi të ndryshme kualifikimi

      5. Referencë pune nga punëdhënësi i fundit

      6. Fotografi (2 cope)

Dokumentacioni i kërkuar të paraqitet brënda datës 25 Mars 2022 dhe të dorëzohet në zarf të mbyllur në adresën si më poshtë:

–    Rruga Dritan Hoxha, Laprakë, Tiranë, Albania

Ose në adresën zyrtare të emailit si më poshtë:

[email protected]

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com dhe për çdo paqartësi mund të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve pranë Zyrës Qëndrore, në nr. e telefonit: 04 2253841/842.