fbpx

NJOFTIM PUNËSIMI


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vënd të lirë punë në pozicionin SPECIALIST Hardware IT, për Zyrën Qëndrore.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Arsim të lartë në degët Informatikë, Inxhinjeri Kompjuterash;
 • Të kenë njohuri të mira të sistemeve të opërimit Linux,Windows Server 2012 dhe versionet më pas;
 • Të kenë njohuri të mira në sisteme Backup të të dhënavë (Tape Server);
 • Njohuri në shërbimët bazë të Active-Directory dhe mail client;
 • Të kënë njohuri të mira të sistemeve të operimit Windows 7,8,10 dhe troubleshooting te tyre;
 • Të kënë njohuri të mira në sistemet e sigurisë së të dhënave, si antivirus, etj.
 • Të kenë njohuri të mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
 • Të kënë njohuri të mira të rrjeteve mbi bazëne e OSI model, switching, routing dhe wireless;
 • Të kënë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Kualifikimë të tjëra në fushën ë teknologjisë së informacionit;
 • Preferohet të kënë eksperiencë punë në sektorë të ngjashëm, në sistemin bankar e  financiar;
 • Preferohet të kenë lejë për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;
 • Të kënë njohuri të mira në gjuhën e huaj anglisht;

Të gjithë kandidatët duhet të paraqësin dokumentet e mëposhtme:

 • Kërkesë për punësim;
 • Curriculum Vitae;
 • Fotokopje të Diplomës Universitare të shoqëruar më listë notash;
 • Dëshmi të ndryshme kualifikimi;
 • Referencë punë nga punëdhënësi i fundit;
 • Fotografi (1 copë)

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brënda datës 22 Shkurt 2023 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet www.fondibesa.com.