fbpx

Njoftim Punësimi: IT MIS, Specialist IT Security, Specialist Hardware IT


Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin

IT MIS, për Zyrën Qëndrore: 

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Master në Shkencat Kompjuterike, Sistemet e Informacioni/Inxhinjeri apo fusha të ngjashme;
 • Eksperiencë dyvjeçare në bazat e të dhënave, teknikave të zhvillimit të raportimit dhe pozicione të tjera që lidhen me IT-në.  Pervoja me hartimin e ruajtjes së të dhënave dhe funksionimin e tyre do të ishte e preferueshme;
 • Njohuri shumë të mira lidhur me RDBMS (MSSQL/ORACLE), veçanerisht në shërbimet e raportimit MS dhe instrumentet dhe teknikat përkatëse të zhvillimit;
 • Njohuri të mira lidhur me funksionimin e sistemit bankar, standartet e kontabilitetit dhe produktet;
 • Pervoja e punës me gjuhët e programimit është e preferueshme . Net,PHP, Java, PL/SQL, XML, Ëeb service etj;
 • Të ketë aftësi shumë të mira operacionale, analitike dhe komunikimi, të jetë i përgjegjshëm dhe bashkëpunues në punën në grup;
 • Pervoja në bankë do të ishte e preferueshme (minimumi 2 vjet);
 • Njohuri shumë të mira dhe aftësi komunikimi në anglisht;

Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Të analizojë me hollësi nevojat për mikro-kreditim për automatizimin e proceseve/aktiviteteve të biznesit, të propozojë, zhvillojë dhe mirëmbajë aplikacione dhe raporte në përputhje me specifikimet e biznesit.
 • Të mbështesë njësitë e biznesit për përgatitjen dhe analizimin në hollësi të kërkesave të biznesit për aplikacione të reja apo modifikimin e atyre ekzistuese dhe të hartojë zgjidhjet përkatëse.
 • Të zhvillojë, shpërndajë dhe të mirëmbajë raportimet, zgjidhjet/aplikacionet në përputhje me specifikimet e shkruara të biznesit.

Specialist IT Security, pranë Departamentit të Auditit të Brendshëm, për Zyrën Qëndrore:

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Arsim i lartë në fushën  Informatikë – Ekonomike.
 • Eksperiencë të ngjashme në fushën e teknologjisë së informacionit dhe programimit në institucione financiare (microfinancë, bankë).
 • Eksperiencë pune mbi 5 vjet në fushën e Informatikës ose Informatikë- Ekonomike
 • Aftesi te mira analitike dhe komunikuese per te kuptuar dhe zbatuar objektivat e institucionit në fushen e IT – se dhe biznesit
 • Njohuri të përgjithshme në pëdorimin e sistemeve të operimit si Ëindoës Server 2012 . LINIX, etj.
 • Njohuri të përgjithshme në teknologjitë e rrjetit si LAN, MAN, ËAN, router, sëitches,etj.
 • Njohuri të mira në gjuhët e programimit C ++, C #, Java, PHP, NET ose
 • Njohuri të mira në SQL server 2012/2014 dhe Oracle.

Detyrat kryesore për të cilat do të jetë përgjegjës:

 • Të ofrojë aftësi të mira organizimi në ekspertë për zgjidhjen e problemeve dhe në trajtimin e situatave të vështira dhe për të zhvilluar zgjidhje.
 • Të ofrojë aftësi të mira dhe bashkëpunuese për të punuar i pavarur dhe në grup.
 • Të ofrojë aftësi të mira në menaxhimin e kohës për të arritur afatet e dhëna rezultatet maksimale.

Specialist Hardware IT, për Zyrën Qëndrore.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

 • Arsim të lartë në degët Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash;
 • Të kenë njohuri të mira të sistemeve të operimit Linux, Windows Server 2012 dhe versionet më pas;
 • Të kenë njohuri të mira në sisteme Backup të të dhënave (Tape Server);
 • Njohuri në shërbimet bazë të Active-Directory dhe mail client;
 • Të kenë njohuri të mira të sistemeve të operimit windows 7,8,10 dhe troubleshooting të tyre;
 • Të kenë njohuri të mira në sistemet e sigurisë së të dhënave, si antivirus, etj.
 • Të kenë njohuri të mira Printera, Fotokopje dhe Skanera;
 • Të kenë njohuri të mira të rrjeteve mbi bazën e OSI model, sëitching, routing dhe ëireless;
 • Të kenë aftësi të mira komunikuese në punë dhe në grup;
 • Kualifikime të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit;
 • Preferohet të kenë eksperiencë pune në sektore të ngjashëm, në sistemin bankar e  financiar;
 • Preferohet të keëe leje për drejtim automjeti;
 • Të mos jenë larguar nga puna për masa disiplinore;
 • Të keëe njohuri të mira ëe gjuhën e huaj anglisht.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • Kërkesë për punësim
 • Curriculum Vitae
 • Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me lisë notash
 • Deshmi të ndryshme kualifikimi
 • Referencë pune nga punedhënesi i fundit
 • Fotografi (1 cope)

 Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 8 Tetor 2021 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

 – [email protected]

 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ARKETARE per qytetin e Tiranes. Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane: o Te kene diplome te shkolles se larte, preferohet Fakulteti ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion Financiar Jobankar, shpall konkurrimin për vënd te lirë pune në pozicionin Specialist për Rrjetet Sociale, pranë Departamentit të Marketingut dhe Zhvillimit, në Zyrën Qendrore: Kërkesat kryesore për kandidatet për këtë pozicion janë: Detyrat kryesore për të ...
 • NJOFTIM PUNËSIMI Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE OPERATORE për Qytetin e Vlores. Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë: o Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha ...