fbpx

KREDIA KONSUMATORE


Kredi që ju mbështet në realizimin e dëshirave tuaja!

Për të gjithë ju që dëshironi të rinovoni shtëpinë, të blini mobilje të reja, të riparoni makinën, apo të udhëtoni, tani vendimi është më i lehtë sepse Fondi BESA është pranë jush me Kredinë Konsumatore

Nëse keni nevojë për financim deri në vlerën 1.000.000 Lekë për nevoja konsumatore, ju mund të përfitoni kredi shpejt dhe lehtë.

• Kredia Konsumatore përshtatet në afate dhe shuma sipas nevojave dhe kërkesave tuaja.
• Kredia ju transferohet direkt në llogarinë tuaj sapo të nënshkruhet kontrata.
• Ne ju mundësojmë kthimin e kredisë edhe para afatit pa asnjë kosto shtesë

Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Fletëpalosje 

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  Shuma maksimale e kredisë 1,000,000 Lekë
  MONEDHA Lekë
  AFATI  Deri në 5 vjet (60 muaj)
  KOMISIONI  1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI         Pa Kolateral deri në 600,000 Lekë
Shumat mbi 600,000 Lekë:
Hipotekë; Barrë Siguruese; Peng; Dorëzani
Vlera e kolateralit duhet të jetë 150% e shumës së kredisë.
 RIPAGIMI I KREDISË      Në varësi të preferencës së klientit:
• Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
• Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI       24% deri në 28.8%
Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klient

 

 

Shembull  
Shuma 60,000 Lekë
Kohëzgjatja 12 Muaj
Interesi mujor 2.40%
Interesi Vjetor 28.80%
Komisioni në përqindje 1%
Komisioni në vlerë 600 Lekë
NEI 35.5%

 

Shembull :

 

Vlera e KredisëKësti MujorMaturiteti (muaj)
300,00016,60024
700,00020,63060

  

Shifrat janë orientuese. Për shifrat e sakta duhet të merrni informacionin e saktë pranë zyrës ma të afërt të Fondit BESA në qytetin tuaj.

Ju lutem shkarkoni fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor
• Për informacione të mëtejshme ju lutem shkarkoni Metoda e llogaritjes së normës efektive të interesit