KREDI “BERZH AASF”


    

Kredi bujqësore për të gjithë fermerët dhe banorët e zonave rurale dhe gjysmë-rurale, të cilët zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë të ardhura si në fushën e bujqësisë ashtu edhe në aktivitete jo-bujqësore, por që në natyrën e tyre janë të lidhura me procesimin e produkteve bujqësore.

Kriteret e pranueshmërisë:

(a) Është kompani, sipërmarrje, firmë, biznes, pronar i vetëm ose subjekt tjetër ligjor, i krijuar në përputhje me legjislacionin shqiptar ose një individ i regjistruar si sipërmarrës në përputhje me legjislacionin shqiptar.

(b) Ushtron aktivitet në njërin nga aktivitetet e mëposhtme ekonomike:

(i) Aktivitete bujqësore dhe blegtorale, Blegtori, Kultivimi i drithërave, Kultivimi i farërave dhe bimëve mjekësore, Kultivimi i frutave dhe perimeve, Prodhimi i plehrave të ndryshme dhe vajit.

(ii) Mekanikë bujqësore, Logjistikë dhe ofrim shërbimi, përfshirë: tregtimi i makinerive dhe pajisjeve bujqësore, kontejnerë dhe dhoma frigoriferike për ruajtjen e produkteve bujqësore

(iii) Agro-përpunim, përfshirë: furrë buke dhe pastiçeri, thertore dhe përpunim mishi, prodhim vezësh dhe prodhim bulmeti, prodhimi i vajit, prodhuesit e ushqimeve të paketuara dhe prodhimi i ujit, pijeve jo-alkoolike, birrës dhe verës .

(iv) Tregtim me shumicë dhe pakicë i produkteve bujqësore përfshirë shitjen me shumicë të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore dhe shitjen me pakicë të produkteve ushqimore.

(c) Ushtron aktivitet në Republikën e Shqipërisë.

(d) Është aktivitet i regjistruar dhe operon në përputhje me legjislacionin shqiptar.   

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  50,000 – 3,500,000 Lekë
  MONEDHA  LEK dhe EURO
  AFATI  •për kapital pune: deri 36 muaj;
•për investime: deri në 48 muaj
  KOMISIONI  1-4% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipotekë, Peng, Dorëzani, Cash koletaral në varësi të kohëzgjatjes së kredisë.
  RIPAGIMI I KRERDISË Në varësi të preferencës së klientit:
PMT – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Zbritës (Declining) – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet
e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
I Çrregullt: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund te shlyhet me këste mujore jo të
rregullta, fleksibël sipas sezonalitetit. Shuma e pagesës do të llogaritet bazuar në të ardhurat mujore të klientit.
  INTERESI  Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  PERIUDHA GRACE  Në përputhje me llojin e aktivitetit mund të aplikohet grace period dhe shlyerje 1- 6 mujore,
në përputhje me ciklin e gjenerimit të të ardhurave në bujqësi.
  KONTRIBUTI I KLIENTIT:  Jo më pak se 30 % e vlerës së projektit/investimit.

  

Për informacione të mëtejshme dhe shembuj kredie me Interesin Efektiv ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen

Kjo kredi mundësohet nën projektin “BERZH AASF” i bashkëfinancuar me EBRD dhe Qeverinë Shqipëtare.

       
          

Apliko!

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.