KREDI “BESA AGRO PROJEKT”


    

A ju nevojitet kredi për të filluar apo zgjeruar një aktivitet bujqësor?

Nëse e zhvilloni aktivitetin bujqësor në Malësi të Madhe apo në Përmet – Fondi Besa, në bashkëpunim me VIS Albania dhe CESVI ofrojnë kredi me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së familjeve rurale, promovimin e bizneseve fillestare dhe përfshirjen sociale të klientëve.
Kjo kredi synon financimin e aktiviteteve bujqësore, blegtorale, agro-përpunimin, qoftë këto aktivitete start-up apo ekzistuese.

KARAKTERISTIKAT E KREDISË:

   

  SHUMA  50,000 – 500,000 Lek
  MONEDHA  LEK
  AFATI  deri në 3 vjet (36 muaj)
  KOMISIONI  1-3% sipas kohëzgjatjes së kredisë
  KOLATERALI   Hipoteka nuk është kusht i domosdoshëm për përfitimin e kredisë. Barrë Siguruese; Peng
  RIPAGIMI I KRERDISË Në varësi të preferencës së klientit:
Flat – këste të barabarta për të gjithë periudhën e shlyerjes së kredisë.
Declining – Interesi llogaritet mbi shumën e mbetur të principalit dhe këstet e kredisë vijnë duke u zvogëluar.
  INTERESI  • Niveli i interesit është në përputhje me:
• Shumën dhe kohëzgjatjen e kredisë
• Kolateralin që përdoret si garanci për kredinë
• Numrin e kredive që ka marrë klienti
  KONTRIBUTI I KLIENTIT  Jo më pak se 30% e vlerës së investimit total

  

Për informacione të mëtejshme dhe shembuj kredie me Interesin Efektiv ju lutem shkarkoni Fletëpalosjen

Kjo kredi mundësohet nën projektin “BESA AGRO PROJEKT” i bashkëfinancuar nga VIS Albania dhe Fondacioni Cesvi.

       
          

Apliko!

NJOFTIM

Fondi Besa njofton të gjithë klientët e tij se gjatë vitit 2019 kanë skaduar kartat e identitetit apo Pasaportat, të cilat janë lëshuar gjatë vitit 2009. Të gjithë klientët e Fondit Besa që janë pajisur me Karta Identiteti apo Pasaporta të reja janë të lutur të paraqiten pranë zyrave të Fondit Besa për të bërë ndryshimet përkatëse ne dokumentacion.

 

Rinovimi në kohë i Kartës së Identitetit apo Pasaportës bën të mundur të shmangen vështirësitë në identifikimin tuaj për të kryer veprimet e nevojshme pranë Fondit Besa.